ZAPOBIEGANIE CHOROBIE REUMATYCZNEJ I JEJ NAWROTOM

Zapobieganie chorobie reumatycznej dokonuje się u nas w ostatnim dwudziestoleciu stale dzięki poprawie warunków bytowych ludności, przestrzeganiu zasad higieny i czystości, a przede wszystkim dzięki roztoczeniu kontroli i opieki lekarskiej nad dzieckiem i uświadamianiu rodziców o niebezpieczeństwach przeoczenia czy zaniedbania choroby reumatycznej.

Podstawą zapobiegania nawrotom jest stałe podawanie penicyliny. Rolę tę spełnia debecylina wstrzykiwana domięśniowo w ilości 1 200 000 j. w odstępach 3-tygodniowych. Wskazana jest specjalna ostrożność względnie nawet zaniechanie jej podawania u dzieci alergicznych. Jeśli próbą śródskórną stwierdza się uczulenie na debecylinę, to zapobiegania nawrotom dokonuje się za pomocą V-cyliny podawanej doustnie po 100 000 j. 4 razy na dobę na 1/2 godziny przed jedzeniem. W przypadkach, w których V-cylina daje objawy uczulenia w postaci pokrzywki na skórze, lekarz powinien energicznie leczyć antybiotykami każde zakażenie górnych dróg oddechowych, zwłaszcza jeśli wchodzi w grę możliwość zakażenia beta-paciorkowcem grupy A. Zapobiegania za pomocą sulfonamidów, ze względu na oporność na nie szczepów paciorkowca i możliwość działań ubocznych, obecnie nie stosuje się.

Od chwili wypisania ze szpitala dziecko znajduje .się pod stalą opieką lekarza przychodni, którego zadaniem jest zapobieganie nawrotom choroby reumatycznej. Akcja zapobiegania, jeśli choroba reumatyczna nie ma cech świadczących

Lekarz przychodni uszkodzeniu serca, powinna trwać 5 lat. Jeśli jednak w przebiegu choroby istniały choćby nieznaczne objawy carditis rheumatica, to zapobieganie powinno trwać dłużej, niż 5 lat. W przypadkach, w których doszło do złośliwego, ciężkiego uszkodzenia serca, ze znacznym powiększeniem serca, obecnością wady serca

epizodami niewydolności krążenia, zapobieganie nawrotom powinno trwać stale. Lekarz przychodni ma obowiązek badania dziecka w odstępach miesięcznych, zwracając pilną uwagę na stan układu krążenia oraz kontrolując, czy nie ma w ustroju przewlekłych ognisk zakażenia wymagających leczenia. Lekarz ten czuwa również nad higieną życia dziecka, jego odżywianiem, sposobem spędzenia wakacji, jest doradcą w sprawie wyboru zawodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>