SKURCZE DODATKOWE

Pobudzenia dodatkowe powstają wtedy, gdy rozrusznikiem serca .stają się po- zazatokowe, czyli niższe ośrodki bodźcotwórcze. Mogą to być pobudzenia ponad- komorowe: przedsionkowe i węzłowe oraz komorowe. Pobudzenia dodatkowe ko- morowe przedwczesne cechują się nieprawidłowym kształtem zespołu QRS, brakiem załamka P oraz przerwą wyrównawczą.

Podczas osłuchiwania skurcze dodatkowe ujawniają się wcześniejszym zjawieniem się tonów serca, po czym następuje dłuższa niż zwykle przerwa, odczuwana przez chorych jako chwilowe zatrzymanie się serca. Tony po dłuższej przerwie są wyraźnie głośniejsze, gdyż wypełnienie komór jest lepsze. Skurcz serca jest wtedy mocniejszy i często odczuwany jakby uderzenie w klatkę piersiową. Pobudzenia dodatkowe komorowe występują najczęściej w postaci skurczów bliź-niaczych (jeden skurcz prawidłowy i następny przedwczesny, ryc. 108 a) i są jednym z typowych objawów przedawkowania naparstnicy.

Skurcze dodatkowe przedsionkowe w pewnych przypadkach są zwiastunem migotania lub trzepotania przedsionków. Jeśli skurcze dodatkowe występują u dzieci z uszkodzeniem serca, leczenie ma charakter przyczynowy i jest skierowane przeciwko zasadniczej chorobie. U dzieci zdrowych leczenie o charakterze objawowym może być koniecznością, jeśli skurcze dodatkowe występują bardzo często i wywołują objawy subiektywne. W przypadkach skurczów dodatkowych ponadkomorowyc.h wskazana jest wrtedy naparstnica, w leczeniu zaś skurczów dodatkowych komorowych – chinidyna lub amid prokainowy, czyli pronestyl. Poza tym pomyślny wpływ wywiera podany doustnie chlorek potasowy, u dzieci w wieku 7-14 lat w roztworze 10% w ilości 10-’20 ml na dobę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>