Płytki krwi

W pierwszym etapie hemostazy najważniejszą rolę odgrywają płytki krwi. Powstają one w szpiku z cytoplazmy megakariocytów. Są komórkami wolno pływającymi w osoczu, bezjądrzastymi, Składającymi się z błony, cytoplazmy i ziarnistości wewnętrznych. Chemicznie płytki składają się z kurczliwego białka-trom- basteniny, lipidów, licznych aminokwasów, mononukleotydów, giikogenu. Zawierają duże ilości kwasu adenozynotrójfosforowego i adenozynodwufosforowego oraz olbrzymie ilości enzymów^ Płytki nie zawierają DNA, zawierają natomiast RNA. Płytki czerpią energię głównie z glukolizy beztlenowej.

Na zewnętrznej powierzchni płytek znajduje się szereg substancji zaadsorbo- wanych z osocza, jak serotonina, histamina, adrenalina, noradrenalina i czynniki osoczowe krzepnięcia, przede wszystkim fibrynogen i czynnik V. Te substancje stanowią tak zwaną atmosferę płytkową.

Czas życia !ołytek wynosi około 10 dni. Miejscem ich niszczenia jest wątroba i śledziona. Płytki zawierają dużą liczbę antygenów wspólnych z krwinkami czerwonymi oraz swoiste antygeny odrębne od erytrocytowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>