Lekki szmer w sercu

Lekki szmer w sercu bez objawów ogólnych, będących wyrazem zaburzeń he-modynamicznych zależnych od uszkodzenia serca, bez zmian ze strony tętna, bez odchyleń w zapisie ekg nie pozwala jeszcze na rozpoznanie carditis rh.6uma.tica. Wiadomo jest bowiem, że w około 50% u dzieci zdrowych stwierdza się tzw. „niewinne” szmery w sercu (patrz rozdział choroby układu krążenia). Szmery reumatyczne wymagają poza tym różnicowania ze szmerami zależnymi od bez- siniczych wrodzonych wad serca. Aby uniknąć błędu, muszą bvć wzięte pod uwagę: miejsce największego nasilenia szmeru, czas, w którym szmer ten zaczęto wysłuchiwać, prawidłowy lub opóźniony stopień rozwoju fizycznego itp.

Czytaj Więcej

Leczenie chirurgiczne w przypadkach z dużymi zaburzeniami

Leczenie chirurgiczne w przypadkach z dużymi zaburzeniami hemodynamicznymi daje jedyną możliwość utrzymania dziecka przy życiu.

Leczenie zachowawcze opiera się na zapobieganiu zakażeniom, względnie na energicznym leczeniu już istniejących zakażeń, przy tym ważną rolę odgrywa stosowanie antybiotyków w przypadkach niewielkich nawet zabiegów dotyczących jamy nosowo-gardłowej i zębów.

Czytaj Więcej

NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

Niewydolność krążenia jest następstwem niewystarczającego dopływu krwi tętniczej do narządów i częściowego zalegania krwi żylnej na obwodzie. Niewydolność krążenia wywołują zaburzenia ze strony naczyń obwodowych, albo nagle lub stopniowo powstające wyczerpanie siły skurczowej serca. Jasną jest rzeczą, że podział niewydolności, krążenia na postać naczyniową i sercową nie jest ścisły, gdyż nie ma niewydolności scrca, której nie towarzyszyłyby zaburzenia naczyniowe. Przy tym w każdym przypadku niewydolności krążenia jest ona ostatecznie wynikiem niedomogi mięśnia sercowego, niezdolnego do wykonywania swej pracy.

Czytaj Więcej

Z właściwości epidemiologicznych

Z właściwości epidemiologicznych choroby reumatycznej wynika, że częstość jej zwiększa się w okresie zwiększonej częstości zakażeń paciorkowcowych górnych dióg oddechowych.

Dowodem bakteriologicznym udziału paciorkowca w powstawaniu choroby reumatycznej jest wykrycie tego zarazka w posiewach z jamy nosowo-gardłowej od chorych z chorobą reumatyczną.

Czytaj Więcej

Diamox

Di amok s (Diamox, Acetazolamide) jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, wskutek czego nie dochodzi na terenie nerek do wchłaniania zwrotnego dwuwęglanów, w moczu zaś zwiększa się zawartość sodu i innych kationów. Stosuje się go doustnie w ilości 5 do 10 mg/kg wagi na dobę, w kilku równych dawkach. Ujemną cechą diamoksu jest to, że może prowadzić do powstania kwasicy hiperchloremicznej. Z tego względu można diamoks stosować na ‚przemian z preparatami rtęci.

Czytaj Więcej

Niedokrwistości hipo- lub aplastyczne objawowe

Pod względem hematologicznym i klinicznym niedokrwistości te wykazują duże podobieństwo do niedokrwistości aplastycznych samoistnych. Rokowanie jest niepewne, choroba ma często charakter postępujący.

W praktyce dziecięcej na szczególną uwagę zasługuje niedokrwistość hipopla- styczna wywołana przez leki. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić chloramfenikol, następnie sulfonamidy, leki antyhistaminowe, barbiturany, piramidon, środki przeciwpadaczkowe (mezantoina i inne). Do tej grupy należą także niedokrwistości wywołane podawaniem antymetabolitów i środków antymi to tycznych.

Czytaj Więcej