NIEDOKRWISTOŚCI SPOWODOWANE HIPO-1 APLAZJĄ SZPIKU

Niedokrwistość hipo- lub aplastyczna jest spowodowana niewydolnością układu szpikowego w zakresie układu czerwonókrwinkowego. W szpiku stwierdza się brak lub niedobór prekursorów krwinek czerwonych. Krwinki czerwone w łożysku krwi mają prawidłowy czas życia. Na obwodzie nie stwierdza się obecności młodych postaci krwinek czerwonych – retykulocytów. Śledziona, węzły chłonne i wątroba nie są powiększone. Poziom żelaza w surowicy krwi jest podwyższony, rzadziej prawidłowy (podaż żelaza jest normalna, natomiast wykorzystanie go do budowy krwinek upośledzone). W niektórych jednak przypadkach niedokrwistości hipo- lub aplastycznej dochodzi do hemolizy, która obniża jeszcze bardziej liczbę krwinek czerwonych na obwodzie, prowadząc jednocześnie do mniej lub bardziej nasilonego odczynu odnowy w szpiku. W stanach takich retykulocyty mogą pojawiać się we krwi obwodowej, może również dojść do po-większenia śledziony. W wielu przypadkach stanom aplazji lub hipoplazji układu czerwonokrwinko- wego towarzyszy podobny stan pozostałych układów szpikowych łub tylko jednego z nich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>