Niedokrwistości hipo- lub aplastyczne objawowe

Pod względem hematologicznym i klinicznym niedokrwistości te wykazują duże podobieństwo do niedokrwistości aplastycznych samoistnych. Rokowanie jest niepewne, choroba ma często charakter postępujący.

W praktyce dziecięcej na szczególną uwagę zasługuje niedokrwistość hipopla- styczna wywołana przez leki. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić chloramfenikol, następnie sulfonamidy, leki antyhistaminowe, barbiturany, piramidon, środki przeciwpadaczkowe (mezantoina i inne). Do tej grupy należą także niedokrwistości wywołane podawaniem antymetabolitów i środków antymi to tycznych.

Funkcję erytropoetyczną szpiku mogą uszkodzić również infekcje bakteryjne i wirusowe oraz choroby wywołane przez pierwotniaki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>