Najczęstsze przyczyny powstawania ostrego serca płucnego

Najczęstsze przyczyny powstawania ostrego serca płucnego to: nagle powstająca niedodma, napad dychawicy oskrzelowej, ostro przebiegająca gruźlica prosówkowa, duży wysięk opłucnej, odma oplucnowa, zatory tętnicy płucnej, odma śródpiersiowa itp.

.. Prze w.l ekły zespół płucno-sercowy może być wywołany znie-kształceniem klatki piersiowej w postaci kyphoscoliosis, może powstać również w marskości stanowiącej zejście spraw zapalnych płuca. Przyczyną serca płucnego może być również nadciśnienie płucne w przebiegu wad wrodzonych lub nabytych serca oraz tzw. samoistne nadciśnienie płucne zjawiające się bez uchwytnej przyczyny.

Niewydolność lewokomorowa cechuje się dusznością, obecnością drobnobań- kowych rzężeń w płucach i wreszcie obrzękiem płuc. Przykładem lewokomoro- wej niewydolności serca jest niewydolność zależna od nadciśnienia tętniczego w ciężkim zapaleniu nerek, w zwężeniu cieśni aorty lub w zastawkowym zwężeniu tętnicy głównej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>