ETIOPATOGENEZA

Czynnikiem zakaźnym koniecznym dla powstania choroby reumatycznej jest beta-paciorkowiec hemolizujący grupy A, przy tym każdy typ tego paciorkowca może wywołać chorobę reumatyczną. Na łączność między zakażeniem paciorkowcowym a chorobą reumatyczną wskazują fakty kliniczne, immunologiczne, epidemiologiczne i bakteriologiczne.

Fakty kliniczne to: pojawienie się choroby reumatycznej po przebytym zakażeniu paciorkowcowym, możliwość nawrotu choroby po zetknięciu się chorego z przypadkami świeżego zakażenia paciorkowcowego, pomyślny wpływ penicyliny na zapobieganie nawrotom choroby itp.

Dane immunologiczne to: wysokie miano przeciwciał paciorkowcowych, jak antystreptolizyna, antystreptokinaza, antystreptohialuronidaza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>